Website Online

Met ingang van december 2014 is de pilot Buursportcoach in Den Haag gestart, er zijn twee wijken met elk een eigen buurtsportcoach: Laakkwartier & Moerwijk. Op de website kunt u alle sportactiviteiten volgen en hiervoor aanmelden in uw wijk.

Elke wijk heeft een eigen stuurgroep met partners die een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Per wijk worden de buurtsportcoach en partners van de stuurgroep gepresenteerd. De buurtsportcoach en de stuurgroep komen regelmatig samen om voortgang te bespreken. De pilot loopt van december 2014 tot en met december 2015. De pilot wordt constant gemonitord en naar aanleiding van de resultaten zal worden besloten of de pilot gecontinueerd wordt.

Doel

Het doel van de Buurtsportcoach is om volwassenen Hagenaars die onvoldoende bewegen volgens de gezondheidsnorm duurzaam in beweging brengen. Dit zal onder andere gebeuren door:
> De lijnen met eerstelijnszorg te verbeteren / versterken;
> Het vinden / aanbieden van (laagdrempelig) beweegaanbod;
> Doorverwijzingen vanuit de eerste lijn zorg;
> In gesprek te gaan met de deelnemer over wensen / behoeften;
> Te zorgen voor een warme overdracht naar beweegaanbieder;
> De deelnemers ook te blijven volgen;
> Samen te werken met (leefstijl)interventieprogramma’s;
> Samen te werken met (buurt)sportverenigingen;
> Samen te werken met wijkbewoners.
> Samen te werken met andere partners in de wijk;

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoach is onderdeel van de regeling ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.

Combinatiefunctie

De combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer is dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk, of in ieder geval voor een substantieel deel, te werk gaat bij twee werkvelden/ sectoren. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

Buurtsportcoach

De Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht:
> het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt;
> het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Ze worden aangesteld met de extra middelen die de minister van VWS vanaf 1 januari 2012 ter beschikking stelt. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in andere sector(en), dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen (bron: NISB).